Kronos Group

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van de opdrachtgever van de Kronos Group en op al onze verkoopscontracten, inclusief alle bijkomende diensten. Bij gebrek aan schriftelijke aanvaarding door de Kronos Group, sluiten deze algemene verkoopsvoorwaarden alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever uit. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden is toegestaan zonder schriftelijke bevestiging van Kronos Group.  Behoudens tegenbewijs erkent de opdrachtgever een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen.

2. Prijzen en betaling

Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief BTW. De verkoopprijs is de prijs die vermeld staat op onze actuele prijslijsten zoals opgenomen in de commerciële offertes die aan de klant worden toegestuurd of zoals aangegeven op de dag dat de verkoop wordt afgesloten of de bestelling wordt geplaatst.

Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze facturen betaalbaar in euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet uiterlijk binnen 15 dagen na ontvangst aan Kronos Group worden gemeld, bij gebreke hiervan wordt geen rekening gehouden met de klacht.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Kronos Group een intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet vermeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van gerechtelijke invordering van elke factuur is de opdrachtgever bovendien aansprakelijk voor redelijke invorderingskosten, zoals gerechtskosten en interne beheerskosten, die het bedrag van deze forfaitaire vergoeding zouden overschrijden.

Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook een enkele betalingstermijn niet nakomt, worden alle volgende betalingen bij het plaatsen van de bestelling uitgevoerd.

3. Levering van diensten

De levering van de diensten zal, tenzij anders vermeld, gebeuren vanuit de lokalen van Kronos Group gelegen aan de Louizalaan, 350 1050 Brussel.

In het kader van de missie “Task Force” zal door elk van de partijen één enkele coördinator worden aangewezen om te zorgen voor een dagelijkse verslaggeving over de voortgang. Punt 6 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing op de “Task Force” missies. De opdrachtgever kan de levering van de diensten te allen tijde beëindigen en zal de geleverde diensten pro rata betalen.

4. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele-eigendomsrechten die vóór de sluiting van onderhavig kaderovereenkomst aan een der partijen toebehoorden, blijven eigendom van die partij. 

De intellectuele eigendom met betrekking tot de “Deliverables” is het exclusieve eigendom van Kronos Group. 

In geval van niet-naleving is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van € 25.000 per geconstateerde overtreding. 

Onder “Deliverables” wordt verstaan het resultaat van de door Kronos Group (of een van haar onderaannemers) te leveren Diensten in overeenstemming met de Missie.

5. Missiekosten

De prijs van de consultant is voor de intellectuele dienst. Niet inbegrepen in de prijs zijn alle reis-, telefoon-, kopieer- of andere kosten die nodig zijn voor het goede verloop van de missie.

6. Overmacht

Het optreden van elke gebeurtenis, zoals met name onderbrekingen in de productie, het vervoer of de levering, stakingen, lock-outs, embargo’s, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen van aanslagen, grondstoffentekorten, epidemieën, slechte weersomstandigheden en meer algemeen elke gebeurtenis van soortgelijke aard die de partijen of hun leveranciers treft en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis van het bewijs van het plaatsvinden ervan. De uitvoering van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van beide partijen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding van de andere partij.  De partijen zullen alles in het werk stellen om de veroorzaakte moeilijkheden en/of schade te beperken. Indien de overmacht meer dan 60 dagen duurt, zullen de partijen hun uiterste best doen om opnieuw te onderhandelen over de latere uitvoering van het verkoopcontract. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht om deze overeenkomst te beëindigen door de andere partij hiervan in kennis te stellen.

7. Onderaanneming en overdracht

Kronos Group mag de uitvoering van de verkoop geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Kronos Group kan de verkoop geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

8. Gentlemanovereenkomst

De opdrachtgever zal geen direct of indirect contact opnemen met de verschillende adviseurs die door de Kronos Group worden voorgesteld. De opdrachtgever erkent dat elke consultant die door de Kronos Groep wordt voorgedragen en die direct of indirect voor de opdrachtgever actief is, door de Kronos Groep zal worden gefactureerd.

9. Niet-tewerkstelling

Tijdens de duur van de dienstverlening en gedurende twaalf (12) maanden vanaf het verstrijken of de vroegtijdige beëindiging ervan, mag de opdrachtgever een werknemer of medewerker die voor de Kronos Group werkt niet direct of indirect vragen om in zijn dienst te treden of hem aan te werven. 

In geval van overtreding van onderhavig artikel en onverminderd het recht van de betrokken Partij op vergoeding van de werkelijk geleden schade, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan de contractuele prijs met een minimum van € 25.000,-.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden onderworpen aan het Belgische recht, zelfs in het geval van beroep op de garantie. De bevoegde rechtbank is de Rechtbank van Koophandel van Brussel. Elk geschil wordt in het Frans geregeld.

Julie Brand

A part of Kronos Group’s team since 2018, Julie is a leader who has honed her specialisation in business transformation and utilised her expansive financial expertise to power business strategy and add value to what we do. She has amassed experience (Pfizer, Sony, AXA, SMEC, Tradelink) all over the world in strategy, project management, analysis, and supply chain.